facebook_page_plugin

sukcesy11


Filmy o szkole

Liceum
LOLOPjezyki obce m
Szkoła Podstawowa
SPTaniec

Inne filmy >>


Wirtualny spacer po szkole

SAM 4960


Kalendarium

Poprzedni miesiąc Listopad 2021 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 44 1 2 3 4 5 6 7
week 45 8 9 10 11 12 13 14
week 46 15 16 17 18 19 20 21
week 47 22 23 24 25 26 27 28
week 48 29 30

  wym3


Koła zainteresowań

Chór szkolny

skanuj0017

Koło Historyczno-Modelarskie "Tygrysek"

KHM

Wesprzyj potrzebujących

Przekaż 1% lub darowiznę

Pomoc dla Kingi
siostrzenicy S. Celiny

      Prośba >>    plakat >>
                  ulotka >>

    Pomoc dla Michalinki  
córki Absolwentki naszego Liceum

           więcej informacji >>

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SKŁADANIE OFERT W TRYBIE Art. 701 - Art. 70KODEKSU CYWILNEGO

Zamawiającym jest Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – Sióstr Prezentek z siedzibą w Krakowie, a postępowanie ogłoszone jest i prowadzone przez Dyrektora Liceum i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Ogłoszenie zamieszczone zostało w dniu 6 lipca 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Liceum i Gimnazjum w Rzeszowie przy ul. Ks. Jałowego 1 oraz na stronie internetowej pod adresem: http://www.prezentek.edu.pl (zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej nr 2006/C 179/02).

Zamówienie dotyczy wyboru Generalnego Wykonawcy dla przedsięwzięcia pn.

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną”

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

I.            Szczegółowy opis zamówienia i przeprowadzenia przetargu, kwalifikacje osób uczestniczące w realizacji usługi oraz opis obowiązków Generalnego Wykonawcy.

Szczegółowe zasady, wymogi dotyczące kwalifikacji osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Szczegółowy zakres obowiązków Generalnego Wykonawcy zawarty jest SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ.

SIWZ można otrzymać pobierając treść dokumentu ze strony internetowej http://www.prezentek.edu.pl  lub w siedzibie Liceum i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 1 w godzinach od 8.00 – 16.00 w dniach roboczych poniedziałek - piątek.

II.            Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Sióstr Prezentek” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą zewnętrzną” w charakterze Generalnego Wykonawcy, polegająca na wykonaniu robót budowlanych i wykończeniowych związanych z przebudową obiektów i terenów objętych inwestycją.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

III.            Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej:
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.

IV.            Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do:

  • Dnia 31 lipca 2016. Szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji będzie stanowił załącznik do umowy.

V.            Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, spełniający wymagania SIWZ.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany przez Zamawiającego w oparciu o SIWZ po otwarciu ofert, co nastąpi w siedzibie Liceum i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 9.00. Sposób oceny określa SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie termin 7 dni w celu dokonania sprawdzenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  3.  Ogłoszenie, a także opis zawarty w SIWZ mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane bez podania przyczyn, nie wyłączając możliwości odwołania przetargu w terminie sprawdzenia i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  4. Oferty należy składać do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 8.00, a na kopercie umieścić należy zastrzeżenie „Oferta w postępowaniu na: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek” - nie otwierać do dnia 20 lipca 2015 r. do godz. 9.00.

VI.            Informacja na temat wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII.            Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

1.      Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

2.      Kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena oraz termin gwarancji.

3.      Nie podlegają ocenie oferty złożone niezgodnie z wymaganiami SIWZ. Oferty takie są odrzucane.

VIII.            Termin związania ofertą:

30 dni od daty złożenia.

IX.            Osoby uprawnione do kontaktu:

- w sprawach dotyczących prowadzonego postępowania – Inżynier Kontraktu – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. +48 606 678 220

- w sprawach dotyczących dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa MWM Architekci – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. +48 17 86 13 914

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela elementów

Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz robót

Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki gwarancji

Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 7 dokumentacja techniczna

Załącznik nr 8 do SIWZ Oświadczenia
 

Wybór oferty - informacja

                 logooSiostry Prezentki logo Krakow Szkoły Sióstr Prezentek
w Krakowie
                                         preview