Rekrutacja do Gimnazjum

OFERTA EDUKACYJNA
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 • DOBRE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

 • ROZSZERZONY ZAKRES NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

 • DODATKOWE GODZINY Z PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH EGZAMINEM GIMNAZJALNYM (matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, dwa języki obce)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kwestionariusz ucznia (na formularzu szkolnym) KWESTIONARIUSZ

 • karta motywacyjna (na formularzu szkolnym)
  KARTA MOTYWACYJNA

 • świadectwo ukończenia klasy piątej

 • wykaz ocen za I-sze półrocze w klasie szóstej

 • opinia księdza proboszcza

 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)

złożyć
do
30 kwietnia

 • karta wpisowa (do pobrania w szkole
  na spotkaniu 16 maja)

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

złożyć w dniu 26 czerwca
w godz.
12.00 - 17.00

OFERTA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZA

 1. Od klasy pierwszej myślimy o Twoim egzaminie gimnazjalnym. W tym celu zapewniamy:

 • poszerzony wymiar godzin: biologii, geografii, chemii i fizyki
  w całym cyklu kształcenia

 • dodatkową godzinę matematyki w klasie trzeciej
  na rozwiązywanie testów gimnazjalnych

 • wzbogacamy program nauczania o elementy wiedzy o kulturze
  i filozofii

 • uczeń wybiera 2 języki spośród 4 nauczanych w szkole
  (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski)

 1. W sposób niezwykle staranny dobieramy uczniów do grup językowych:

 • rozszerzamy program nauczania języków obcych
  dla wszystkich uczniów

 • oferujemy różne poziomy nauczania języków - dostosowane
  do umiejętności uczniów

 • gwarantujemy wysoką efektywność nauczania.

 1. Wspomagamy talenty.
  Nauczyciele naszego Liceum organizują zajęcia dla wybitnie uzdolnionych gimnazjalistów, ukierunkowane na przygotowanie ich do prestiżowych konkursów, a nawet olimpiad licealnych:

 • olimpijska szkoła matematyczna

 • różne koła zainteresowań

 • laboratorium chemiczne.

 1. Troszczymy się o rozwój kulturalny i duchowy naszych uczniów:

 • systematycznie uczestniczymy razem z naszymi uczniami
  w wartościowych spektaklach, filmach, lekcjach muzealnych

 • organizujemy rekolekcje i spotkania z autorytetami Kościoła

 • zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i obchodzenia świąt

 1. Nie zapominamy o żadnym uczniu.
  Organizujemy dodatkowe zajęcia:
   

  • sportowe,

  • teatralne,

  • muzyczne,

  • plastyczne,

  • koło modelarskie,

  • kurs tańca towarzyskiego,

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁY

 • akceptacja specyfiki szkoły katolickiej i programu wychowawczego szkoły

 • pozytywna motywacja ucznia i rodziców dotycząca wyboru szkoły ukierunkowana na rozwój intelektualny i duchowy

 • bardzo dobre lub dobre wyniki nauczania z przedmiotów ogólnych

ROZMOWA INDYWIDUALNA
dotyczy motywacji wyboru szkoły
i jest okazją do omówienia oczekiwań ucznia i jego rodziców oraz zasad współpracy ze szkołą.

Składanie dokumentów:

16 marca - 30 kwietnia 2015 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastosujemy
kryterium punktowe:

Wyniki nauczania na zakończenie szk. podst.

do 36 pkt.

Wyniki sprawdzianu

do 40 pkt.

Karta motywacyjna

do 10 pkt.

Ocenę zachowania

3-6 pkt.

Tytuł laureata w konkursie kuratoryjnym lub wielokrotny tytuł finalisty w konkursie kuratoryjnym

12 pkt.

Tytuł finalisty w konkursie kuratoryjnym 6 pkt.

Za inne osiągnięcia w konkursach

do 6 pkt.

Przedmioty podlegające punktacji: religia, j. polski, j. obcy, matematyka, historia, przyroda.

Liczba punktów za poszczególne oceny:

Liczba punktów za zachowanie:

Celujący                6 pkt.
Bardzo dobry       5 pkt.
Dobry                    4 pkt.
Dostateczny         3 pkt.
Dopuszczający    0 pkt.
Wzorowe          6 pkt.
Bardzo dobre  5 pkt.
Dobre               3 pkt.
Poprawne        0 pkt.

Punkty są ważne, ale ważniejszy jesteś Ty jako człowiek.
Jeżeli uważasz, że masz za mało punktów, przyjdź, porozmawiaj z nami. Może okaże się, że Twoje wątpliwości są bezpodstawne.

ORGANIZACJA GRUP JĘZYKOWYCH

1. Wszystkim uczniom zapewniamy nauczanie języka
    angielskiego
- 8 grup, 4 poziomy zaawansowania.
    Uczeń dokonuje wyboru drugiego języka:
                    j. niemiecki - 4 grupy, 2 poziomy zaawansowania
                    j. francuski - 2 grupy od podstaw
                    j. włoski - 1 grupa od podstaw.
    W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na dany język - będziemy
    brać pod uwagę punktację uzyskaną w wyniku rekrutacji.

2. Wyniki testów językowych, organizowanych w szkole w dniu
    16 maja, nie wpływają na przyjęcie lub nie do gimnazjum -
     są wykorzystywane wyłącznie do utworzenia grup
     językowych.

UCZNIOWIE NASZEGO GIMNAZJUM

 • Mogą skutecznie nauczyć się języka obcego w szkole, nie muszą chodzić na dodatkowe zajęcia poza szkołą.

 • Uzyskują wysoką punktację na egzaminie gimnazjalnym.

 • Są świetnie przygotowani do podjęcia nauki w prestiżowych liceach i technikach.

 • Nie wszyscy są pilni i systematyczni, ale powoli uczą się tego.

 • Zazwyczaj lubią swoją szkołę i wielu z nich po zakończeniu edukacji w Gimnazjum wybiera nasze Liceum.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ OD NASZEJ SZKOŁY?

 • Spotkasz wielu mądrych, wymagających i troskliwych nauczycieli.
  Z pewnością odkryją Twoje talenty i pomogą Ci je rozwinąć.
  Gdy będziesz miał trudności możesz liczyć na ich pomoc.
   

 • Nawiążesz więzi przyjaźni i koleżeństwa z wieloma rówieśnikami,
  z którymi będziesz współtworzył wspaniałą atmosferę naszej szkoły.
   

 • Odkryjesz, że być chrześcijaninem to naprawdę powód do dumy. Będziesz miał okazję by pogłębić swoją wiarę i aktywnie włączyć się w życie Kościoła w czasie wyjazdów formacyjnych i na co dzień.

Jeśli bardzo chcesz chodzić do naszej szkoły
ze względu na jej charakter
i nieźle się uczysz,
z pewnością znajdziesz się w gronie naszych uczniów.

JEŚLI CHCESZ - MASZ SZANSĘ ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY

1.   Pierwszym zadaniem  naszej szkoły jest wychowanie w wartościach religijno-moralnych zakorzenionych w chrześcijaństwie. Przyjmujemy uczniów, którzy akceptują katolicki charakter szkoły.
W czasie rozmowy
indywidualnej możesz zapytać o co właściwie chodzi i czego będziemy od Ciebie oczekiwać.

2.   Przewidujemy, że do szkoły zostaną przyjęci uczniowie,
którzy uzyskują oceny minimum dobre z przedmiotów:
język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda
oraz ocenę dobrą lub bardzo dobrą z religii.

3.   Wymagana ocena zachowania: bardzo dobre lub wzorowe,
w wyjątkowych sytuacjach - dobre.

4.    W sytuacjach wyjątkowych do szkoły możemy przyjąć ucznia, który nie uzyskał wymaganych ocen na pierwsze półrocze, natomiast rokuje nadzieję uzyskania wymaganych ocen na koniec klasy VI.

WAŻNE TERMINY

Data

Treść informacji

Uwagi

od 16 marca

 do 30 kwietnia 
godz. 15.15 - 16.00

składanie podań

Przyjmujemy wyłącznie podania

z kompletną dokumentacją

16 kwietnia

godz. 14.00 - 16.00

czwartek

dzień otwarty 

Możliwość spotkania
z Uczniami i Nauczycielami naszej szkoły oraz zwiedzanie szkoły

od 16 marca

do 8 maja

Rozmowy indywidualne

Rodzice uzgadniają dokładny termin rozmowy indywidualnej składając podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.

16 maja nie zapomnij przyjść :)

16 maja

godz. 9.00

sobota

Spotkanie informacyjne dla Uczniów
i Rodziców.
Wstępne ogłoszenie wyników rekrutacji.

Udział Uczniów i Rodziców
jest obowiązkowy.

W czasie zebrania Rodzice zapoznają się z programem wychowawczym szkoły
i regulaminem ucznia. W tym dniu kandydaci do szkoły otrzymują kartę wpisową.

16 maja

godz. 10.30

sobota

Test kwalifikacyjny

z j. angielskiego

Do testu z języka angielskiego przystępują wszyscy uczniowie.
Test z języka niemieckiego piszą uczniowie, którzy uczyli się tego języka w szkole podstawowej.

16 maja

godz. 12.00

sobota

Test kwalifikacyjny

z j. niemieckiego

26 czerwca

godz. 12.00-17.00

piątek

Składanie świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń
z wynikami sprawdzianu
i karty wpisowej.

Brak złożenia świadectwa
i zaświadczenia z wynikami sprawdzianu oraz podpisanej karty wpisowej jest równoznaczny ze skreśleniem z listy uczniów

30 czerwca

godz. 16.00

wtorek

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do  Gimnazjum (na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń)

W tym dniu podajemy listy uczniów
w poszczególnych klasach
i grupach językowych.

31 sierpnia

godz. 17.00

poniedziałek

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Pierwsze spotkanie

z Wychowawcą klasy.

Rozdanie legitymacji szkolnych i indeksów ucznia.

Spotkanie obowiązkowe
dla Uczniów.

Rodzice mile widziani.


  Wszystkich zainteresowanych przyjęciem w poczet uczniów Gimnazjum prosimy o wypełnienie stosownego kwestionariusza >>.

Zapraszamy i życzymy Powodzenia !!!