Rekrutacja do Gimnazjum

OFERTA EDUKACYJNA
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • DOBRE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

 • ROZSZERZONY ZAKRES NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

 • DODATKOWE GODZINY Z PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH EGZAMINEM GIMNAZJALNYM (matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, dwa języki obce)

 • PROGRAM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ I PATRIOTYCZNEJ

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kwestionariusz ucznia (na formularzu szkolnym) KWESTIONARIUSZ >>

 • karta motywacyjna (na formularzu szkolnym),
  KARTA MOTYWACYJNA >>

 • świadectwo ukończenia klasy piątej,

 • wykaz ocen za I-sze półrocze w klasie szóstej,

 • opinia księdza proboszcza,

 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie),

 • kopia metryki urodzenia.

złożyć
do
30 maja

 • karta wpisowa (do pobrania na spotkaniu 24 czerwca),

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

złożyć
do
25 czerwca

OFERTA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZA

 1. Od klasy pierwszej myślimy o Twoim egzaminie gimnazjalnym. W tym celu zapewniamy:

 • poszerzony wymiar godzin: biologii, geografii, chemii i fizyki
  w całym cyklu kształcenia
  ,

 • dodatkową godzinę matematyki w klasie trzeciej
  na rozwiązywanie testów gimnazjalnych
  ,

 • program edukacji humanistycznej i patriotycznej (filmy, wykłady, spektakle),

 • uczeń wybiera 2 języki spośród 4 nauczanych w szkole
  (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski).

 1. W sposób niezwykle staranny dobieramy uczniów do grup językowych:

 • rozszerzamy program nauczania języków obcych
  dla wszystkich uczniów,

 • oferujemy różne poziomy nauczania języków - dostosowane
  do umiejętności uczniów,

 • gwarantujemy wysoką efektywność nauczania,

 • organizujemy wycieczki zagraniczne i wymiany międzynarodowe, podczas których uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe.

 1. Wspomagamy talenty. Nauczyciele naszego Liceum organizują zajęcia dla wybitnie uzdolnionych gimnazjalistów, ukierunkowane na przygotowanie ich do prestiżowych konkursów, a nawet olimpiad licealnych:

 • olimpijska szkoła matematyczna,

 • laboratorium chemiczne,

 • różne koła zainteresowań.

 1. Troszczymy się o rozwój kulturalny i duchowy naszych uczniów:

 • systematycznie uczestniczymy razem z naszymi uczniami
  w wartościowych spektaklach, filmach, lekcjach muzealnych
  ,

 • organizujemy rekolekcje i spotkania z autorytetami Kościoła,

 • zapewniamy duchową formację poprzez chrześcijański styl przeżywania codzienności i obchodzenia świąt.

 1. Nie zapominamy o żadnym uczniu. Organizujemy dodatkowe zajęcia:
   

  • redakcyjne (szkolna gazetka),

  • sportowe,

  • teatralne,

  • muzyczne,

  • plastyczne,

  • koło modelarskie,

  • kurs tańca towarzyskiego,

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁY

 • akceptacja specyfiki szkoły katolickiej i programu wychowawczego,

 • pozytywna motywacja ucznia i rodziców dotycząca wyboru Szkoły, ukierunkowana na rozwój intelektualny i duchowy,

 • bardzo dobre lub dobre wyniki nauczania z przedmiotów ogólnych.

ROZMOWA INDYWIDUALNA
dotyczy motywacji wyboru Szkoły
i jest okazją do omówienia oczekiwań ucznia i jego rodziców
oraz zasad współpracy ze Szkołą.

Składanie dokumentów:

14 marca - 30 maja 2016 r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastosujemy
kryterium punktowe:

wyniki nauczania na zakończenie szk. podst.

do 36 pkt.

wyniki sprawdzianu

do 40 pkt.

karta motywacyjna

do 10 pkt.

ocenę zachowania

3-6 pkt.

tytuł laureata w konkursie kuratoryjnym lub wielokrotny tytuł finalisty w konkursie kuratoryjnym

12 pkt.

tytuł finalisty w konkursie kuratoryjnym 6 pkt.

inne osiągnięcia w konkursach

do 6 pkt.

Przedmioty podlegające punktacji: religia, j. polski, j. obcy, matematyka, historia, przyroda.

Liczba punktów
za poszczególne oceny:

Liczba punktów za zachowanie:

celujący                6 pkt.
bardzo dobry       5 pkt.
dobry                    4 pkt.
dostateczny         3 pkt.
dopuszczający    0 pkt.
wzorowe          6 pkt.
bardzo dobre  5 pkt.
dobre               3 pkt.
poprawne        0 pkt.

Punkty są ważne, ale ważniejszy jesteś Ty jako człowiek.
Jeżeli uważasz, że masz za mało punktów, przyjdź, porozmawiaj z nami. Może okaże się, że Twoje wątpliwości są bezpodstawne.

ORGANIZACJA KLAS I GRUP JĘZYKOWYCH

1. Wszystkim uczniom zapewniamy nauczanie języka
    angielskiego
- 8 grup, 4 poziomy zaawansowania.
    Uczeń dokonuje wyboru drugiego języka:
                    j. niemiecki - 4 grupy, 2 poziomy zaawansowania,
                    j. francuski - 2 grupy od podstaw,
                    j. włoski - 1 grupa od podstaw.
    W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na dany język - będziemy
    brać pod uwagę punktację uzyskaną w rekrutacji.

2. Wyniki testów językowych, organizowanych w szkole w dniu
    24 czerwca, nie wpływają na przyjęcie lub nie do Gimnazjum -
     są wykorzystywane wyłącznie do utworzenia grup
     językowych.

UCZNIOWIE NASZEGO GIMNAZJUM

 • mogą skutecznie nauczyć się języka obcego w Szkole,
  nie muszą chodzić na dodatkowe zajęcia poza
  Szkołą;
   

 • uzyskują wysoką punktację na egzaminie gimnazjalnym;
   

 • biorą udział w wielu konkursach - najzdolniejsi nawet
  w olimpiadach dla licealistów - i uzyskują wysokie lokaty;
   

 • są świetnie przygotowani do podjęcia nauki w prestiżowych liceach
  i technikach
  ;
   

 • nie wszyscy są pilni i systematyczni, ale powoli uczą się tego;
   

 • zazwyczaj lubią swoją Szkołę i wielu z nich po zakończeniu edukacji w Gimnazjum wybiera nasze Liceum.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ OD NASZEJ SZKOŁY?

 • Spotkasz wielu mądrych, wymagających i troskliwych nauczycieli.
  Z pewnością odkryją Twoje talenty i pomogą Ci je rozwinąć.
  Gdy będziesz miał trudności możesz liczyć na ich pomoc.
   

 • Nawiążesz więzi przyjaźni i koleżeństwa z wieloma rówieśnikami,
  z którymi będziesz współtworzył wspaniałą atmosferę naszej Szkoły.
   

 • Odkryjesz, że być chrześcijaninem to naprawdę powód do dumy.
  W czasie wyjazdów formacyjnych i na co dzień będziesz miał okazję pogłębić swoją wiarę i aktywnie włączać się w życie Kościoła.
   

 • W razie potrzeby oferujemy pomoc dobrego pedagoga
  i doświadczonego psychologa.

Jeśli bardzo chcesz chodzić do naszej Szkoły
ze względu na jej charakter i nieźle się uczysz,
z pewnością znajdziesz się w gronie naszych uczniów.

JEŚLI CHCESZ - MASZ SZANSĘ
ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY

1.   Pierwszym zadaniem  naszej Szkoły jest wychowanie w wartościach religijno-moralnych zakorzenionych w chrześcijaństwie. Przyjmujemy uczniów, którzy akceptują katolicki charakter Szkoły.
W czasie rozmowy
indywidualnej możesz zapytać o co właściwie chodzi i czego będziemy od Ciebie oczekiwać.

2.   Przewidujemy, że do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie,
którzy uzyskują oceny minimum dobre z przedmiotów:
język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda
oraz ocenę dobrą lub bardzo dobrą z religii.

3.   Wymagana ocena zachowania: bardzo dobre lub wzorowe,
w wyjątkowych sytuacjach - dobre.

4.    W sytuacjach wyjątkowych do szkoły możemy przyjąć ucznia,
który nie uzyskał wymaganych ocen na pierwsze półrocze, natomiast rokuje nadzieję uzyskania wymaganych ocen na koniec klasy VI.

WAŻNE TERMINY

Data

Treść informacji

Uwagi

od 14 marca

 do 30 maja 

Składanie podań

Przyjmujemy wyłącznie podania

z kompletną dokumentacją.

14 kwietnia

godz.
14.00 - 16.00

czwartek

DZIEŃ OTWARTY 

Możliwość spotkania
z uczniami i nauczycielami naszej Szkoły oraz zwiedzanie Szkoły.

od 14 marca

do 30 maja

Rozmowy indywidualne

Rodzice uzgadniają dokładny termin rozmowy indywidualnej składając podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły.

24 czerwca nie zapomnij przyjść :)

24 czerwca

godz. 15.00

piątek

Spotkanie informacyjne dla uczniów
i rodziców.
Wstępne ogłoszenie wyników rekrutacji.

Udział uczniów i rodziców
jest obowiązkowy.

W czasie zebrania zostanie przedstawiony program wychowawczy Szkoły
i regulamin ucznia.

W tym dniu kandydaci
do Szkoły otrzymują kartę wpisową.

24 czerwca

godz. 16.00

piątek

Test kwalifikacyjny

z j. angielskiego

Do testu z języka angielskiego przystępują wszyscy uczniowie.
Test z języka niemieckiego piszą uczniowie, którzy uczyli się tego języka
w szkole podstawowej
.

24 czerwca

godz. 17.30

piątek

Test kwalifikacyjny

z j. niemieckiego

24 czerwca

godz.
13.00-15
.00

25 czerwca
godz.
9.00-12
.00

Składanie świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń
z wynikami sprawdzianu
i karty wpisowej.

Można złożyć kopie świadectwa i zaświadczenia.

30 czerwca

godz. 16.00

czwartek

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do  Gimnazjum (na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń)

W tym dniu ogłosimy również wyniki testów językowych
(na tablicy ogłoszeń).

1-4 lipca

Składanie oryginałów dokumentów

Brak złożenia świadectwa
i zaświadczenia z wynikami sprawdzianu oraz podpisanej karty wpisowej
jest równoznaczny
ze skreśleniem
z listy uczniów.

31 sierpnia

godz. 17.00

środa

Spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Pierwsze spotkanie

z Wychowawcą klasy.

Rozdanie legitymacji szkolnych i indeksów ucznia.

Spotkanie obowiązkowe
dla uczniów.

Rodzice mile widziani.

 
Zapraszamy i życzymy powodzenia !!!