by administrator 2

Share

. administrator 2

Udostępnij

Misja szkoły

Zadania szkoły Sióstr Prezentek określił Ks. Kardynał Karol Wojtyła w liście do Zgromadzenia z 1977 r.: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Szkoła Sióstr Prezentek realizuje misję szkoły Katolickiej tworząc odpowiednie środowisko wychowawcze, umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia (duchowy, moralny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny) w oparciu o wartości ewangeliczne i patriotyczne w celu osiągnięcia dojrzałej osobowości i przygotowania się do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych.

Biorąc pod uwagę współczesną sytuację edukacyjną, szkoła uwzględnia konieczność przygotowania młodzieży do umiejętnej oceny rzeczywistości i dokonywania odpowiednich wyborów.

Cele wychowawcze

Rozwój duchowy i moralny ucznia

Szkoła realizując misję wprowadzenia uczniów w świat uniwersalnych wartości ewangelicznych (por. „Fides et ratio”) daje możliwość pogłębienia wiary i osobistego spotkania z Bogiem w myśl słów Kardynała Karola Wojtyły: „Pomóc każdej młodej duszy przeżyć swoją własną tajemnicę „prezentacji”, pomóc jej stanąć wobec Boga żywego, który jest Miłością i ukształtować z tej świadomości życie, jako odpowiedź na tę Miłość – to powołanie, któremu warto poświęcić siebie…”. Celem formacji duchowej i moralnej jest integracja postaw i zachowań z wyznawaną wiarą.

Rozwój intelektualny ucznia

Wszyscy nauczyciele wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uczą umiejętności zdobywania, przyswajania i wykorzystywania zdobytej wiedzy starając się przede wszystkim o to, by każdy uczeń rozwinął się intelektualnie i posiadał wiedzę na miarę swoich możliwości.
Nauczyciele rozpoznają uzdolnienia uczniów i wykorzystując dostępne środki ułatwiają im rozwój zainteresowań. W doborze treści nauczania szkoła uwzględnia współczesną sytuację społeczno-kulturalną wymagającą równowagi między wiedzą a praktyką, głęboką formację patriotyczną i rozwój krytycznego myślenia.

Rozwój emocjonalny i fizyczny ucznia

W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych szkoła stwarza takie sytuacje, których przeżycie stanowi ważny element procesu dojrzewania emocjonalnego, społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży. Wszyscy nauczyciele dbają o higieniczne i bezpieczne warunki pracy uczniów. Nauczyciel wychowania fizycznego jest szczególnie odpowiedzialny za ogólny rozwój sprawnościowy wszystkich uczniów.

Tworzenie środowiska wychowawczego

Nauczyciele szkoły Sióstr Prezentek, Uczniowie i ich Rodzice świadomie wstępują do społeczności szkolnej i decydują się na jej współtworzenie.

Rola nauczycieli w budowaniu środowiska wychowawczego

 • nauczyciele szkoły chrześcijańskiej wizję człowieka czynią swoją dewizą życiową i podejmują się wychowania w tym duchu – jako ludzie głęboko wierzący powinni być wzorem dla swoich uczniów i swoją postawą ukazywać świat wartości ewangelicznych, w który pragną wprowadzić wychowanków,

 • nauczyciele wychowują nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoją osobowością oraz sposobem reagowania i interpretowania sytuacji i postaw ludzkich w duchu nauczania Kościoła,

 • każdy nauczyciel będąc świadomym złożoności zadań wychowawczych w modlitwie za siebie i wychowanków wyprasza światło Ducha Świętego dla dzieła wychowania mając świadomość, że jedynym wychowawcą jest Jezus Chrystus – myśl tę wyraziła już w XVII wieku Matka Założycielka Sługa Boża Zofia Czeska zwracając się do Sióstr – pierwszych wychowawczyń swojej szkoły – „Siostry mają być Chrystusowymi Pomocnicami w wychowaniu Panienek”,

 • każdy nauczyciel, wychowawca i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za dzieło wychowania i dlatego mają obowiązek ukazywać młodzieży drogi rozwoju wewnętrznego, świat wartości, uczyć wyboru dobra, stawiać wymagania i korygować postawy,

 • obowiązkiem każdego Nauczyciela jest stawianie wymagań uczniom, by uczyć ich systematyczności i odpowiedzialności za swoje wychowanie – będą to czynić w atmosferze życzliwości i zaufania,

 • wszyscy nauczyciele winni być również dobrymi profesjonalistami w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadać umiejętności pedagogiczne, by przekazywać uczniom rzetelną wiedzę w sposób jasny i zrozumiały.

Rodzice – współtwórcy środowiska wychowawczego

Zadanie wychowawcze szkoły jest nierozerwalnie złączone z wychowawczą rolą rodziny. Funkcja wychowawcza szkoły zasadniczo wspiera wychowanie rodzinne. Rodzice wybierając szkołę katolicką akceptują profil wychowawczy szkoły, a jej zadania wychowawcze wspierają swoim autorytetem i wymaganiami. Jednomyślność w interpretacji wymagań szkoły jest konieczna dla stworzenia środowiska wychowawczego spójnego wewnętrznie.

Uczeń dokonuje wyboru szkoły ze swoimi rodzicami

Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie, którzy zapoznali się z programem wychowawczym i decydują się na przyjęcie jego założeń. Uczeń powinien podjąć osobisty wysiłek formowania swojej osobowości współpracując z nauczycielami i otwierając się na wychowawcze działania. Uczeń powinien zrozumieć i zaakceptować wszystkie elementy procesu wychowawczego, gdyż jego podmiotowość i dobro są podstawową troską Nauczycieli i Rodziców.

Cechy dojrzałej osobowości ucznia

Każdy uczeń pogłębia swoją wiarę i znajomość nauki Chrystusa

 • przystępuje do Sakramentów Świętych (Sakramentu Pokuty, Eucharystii), uczestniczy we Mszy Świętej w niedzielę i święta oraz troszczy się o osobisty kontakt z Bogiem poprzez modlitwę,

 • troszczy się o kształtowanie prawego sumienia,

 • uczestniczy w dniach skupienia, rekolekcjach i innych formach duchowej odnowy zaproponowanych przez szkołę,

 • przyznaje się do swojej wiary i jest żywym świadectwem wobec innych – ma odwagę iść w życiu „pod prąd”.

Stara się o pogłębianie więzi międzyludzkich i dojrzałość społeczną

 • szanuje i kocha swoich Rodziców, słucha ich rad, pomaga im w pracach domowych, uczestniczy w życiu rodzinnym,

 • szanuje starszych i stara się rozumieć ich potrzeby,

 • jest wrażliwy na krzywdę i cierpienia bliźnich, jest gotowy nieść im pomoc na miarę swoich możliwości,

 • jest zaangażowany w budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej (stara się nieść pomoc koleżankom i kolegom, gdy widzi ich trudną sytuację, czuje się odpowiedzialny za tworzenie atmosfery i działania wspólnoty),

 • szanuje tradycje narodowe, stara się o poznanie historii i kultury ojczystej,

 • włącza się w budowanie tradycji własnej szkoły,

 • dostrzega i szanuje piękno przyrody jako dzieła Bożego.

Przyjmuje trud samowychowania w duchu chrześcijańskiej wolności

 • cechuje go uczciwość i rzetelność w myśleniu i działaniu,

 • jest prawdomówny we wszystkich sytuacjach i okolicznościach,

 • jest odpowiedzialny za podjęte zadania,

 • stara się o wyrobienie silnej woli i odwagi w dążeniu do dobrych celów,

 • jest wolny od wszelkich uzależnień,

 • dba o kulturę osobistą (słowa, zachowania, wygląd zewnętrzny).

Troszczy się o rozwój intelektualny

 • rozwija w sobie szacunek dla prawdy i zdolność do samodzielnego myślenia,

 • rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć,

 • stara się o rozwój swoich uzdolnień i zainteresowań,

 • uczestniczy w życiu kulturalnym klasy, szkoły i środowiska,

 • rozwija swoje poczucie estetyki i kultury,

 • umiejętnie i selektywnie korzysta ze środków społecznego przekazu i komputera,

 • korzysta z dobrej lektury, czasopism, odpowiednich programów telewizyjnych i radiowych.