Categories: Inne

by administrator 2

Share

Categories: Inne

. administrator 2

Udostępnij

WYDAWANIE DUPLIKATÓW

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2019 r. roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz. U. z 2019 poz. 1700)

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić:
  – rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/dojrzałości),
  – rok ukończenia szkoły.Załączniki do procedury wydawania duplikatów świadectw stanowią:
  – podanie o wydanie duplikatu świadectwa,
  – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 2. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł. Opłatę uiszcza się w szkole, przy odbiorze duplikatu.
 3. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.
 4. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa sporządzonym na komputerze, przy czym duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór określono w załączniku nr 3 do Rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych.
 5. Duplikat zawiera:
  – wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,
  – dane zgodne z dokumentacją przebiegu nauczania,
  – na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” i wymienione nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa  lub stwierdzenie nieczytelności podpisów, datę wydania duplikatu i pieczęć urzędową.
  Na duplikacie podpisuje się aktualny dyrektor szkoły.
  Na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.
 6. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 7. Na dokumencie na podstawie, którego wydano duplikat świadectwa umieszcza się adnotację o wydaniu duplikatu i odnotowuje się tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
 8. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru dołącza się do dokumentu, na podstawie którego wydano duplikat.
 9. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.