Categories: Inne, Więcej o szkole

by administrator 2

Share

Categories: Inne, Więcej o szkole

. administrator 2

Udostępnij

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:

Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP (Siostry Prezentki)
ul. Św. Jana 7
31-017 Kraków

Sprawuje opiekę i nadzór nad całokształtem działalności szkoły.
Reprezentowany przez każdorazową Przełożoną Generalną Zgromadzenia.

Kontakt:

sekretariat@siostryprezentki.pl
tel. 12 422 65 00 lub 12 426 48 55

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

ORGANA SZKOŁY

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań, zgodnie ze statutem szkoły oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły – jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel szkoły wyznaczony przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii dyrektora.

s. Agata Rozmus (s. Bernarda) – dyrektor
s. Olena Dremlyuga – wicedyrektor

Kontakt:

telefon: 17 853 64 42
e-mail: 
szkolyprezentekrzeszow@gmail.com
lub 
prezentek@szkola.opoka.org.pl

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

Samorząd Uczniowski

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który reprezentuje wszystkich uczniów Liceum.
Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Liceum i Szkoły Podstawowej oraz wspiera współdziałania rodziców ze szkołą. Rada Rodziców jest organem opiniodawczym i wspierającym.

Wszystkie organa Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

Każdy organ może działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji określonych w statucie szkoły oraz odpowiednich regulaminach.

STRUKTURA I NAZWA SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
ul. ks. Jałowego 1
35-010 Rzeszów

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
  • Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek

DANE ADRESOWE

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
ul. ks. Jałowego 1
35-010 Rzeszów

budynek pomocniczy:
ul. Lisa-Kuli 13
35-025 Rzeszów

Liceum Ogólnokształcące  im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
ul. ks. J. Jałowego 1
35-010 Rzeszów

kontakt:

telefon: 17 853 64 42
e-mail: 
szkolyprezentekrzeszow@gmail.com
lub 
prezentek@szkola.opoka.org.pl

Dokumenty

Statut Zespołu Szkół >>

Statut Liceum >>

Statut Szkoły Podstawowej >>

Standardy ochrony małoletnich >>